Navigovat do servisuPraha 10 - Vršovice, U seřadiště 65/7Telefon+420 603 832 258 E-mailpivodova@dojacek.cz, tinterov@dojacek.cz Otevírací dobaPo - Pá: 8.00 – 17.00 hod.

Ochrana osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) Vám předkládáme dokument, který Vás informuje, jakým způsobem chráníme a zpracováváme osobní údaje při své podnikatelské činnosti.


1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je společnost Autocentrum Dojáček, s.r.o., IČ: 458 06 152, se sídlem U seřadiště 65/7, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11980. Jednatelé Karel Dojáček, Pavel Dojáček.


2. ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • přímo od subjektů údajů,
 • od státních a jiných orgánů v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.


3. ZÁKONNÝ DŮVOD

Osobní údaje, které shromažďujeme, využíváme především za účelem poskytování našich služeb a k zajištění veškeré související agendy.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR zpracováváme a uchováváme osobní údaje z následujících zákonných důvodů:

 • subjekt údajů (zákazník, uživatel služeb, obchodní partner, zaměstnanec) udělil souhlas (čl. 6 odst. 1, písm. a) GDPR) pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1, písm. b) GDPR), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1, písm. c) GDPR), která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR) příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.


4. DRUH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, uživatelů služeb, obchodních partnerů a zaměstnanců.

Účel zpracování osobních údajů je vždy související s předmětem naší činnosti:

a) zpracování osobních údajů pro účely jednání o smluvním vztahu, k uzavření a plnění smlouvy:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název firmy, fakturační adresa, IČ, DIČ jméno a příjmení kontaktní osoby),
 • popisné údaje (bankovní spojení),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

b) zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a propagace:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení).
 • elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa).

c) zpracování osobních údajů pro účely zpracování dotazu a odpovědi na něj (kontaktní formulář):

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název společnosti),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

d) zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a z důvodu daňových povinností:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název firmy, adresa, fakturační adresa, IČ, DIČ a ostatní údaje potřebné pro splnění daňových povinností a uplatnění daňového zvýhodnění),
 • popisné údaje (bankovní spojení),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

e) zpracování osobních údajů při poskytování služeb/servis/reklamace/zkušební jízdy/škodní události atd.:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení/název firmy, adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba, číslo platného průkazu totožnosti, číslo řidičského průkazu),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa),
 • popisné údaje (bankovní spojení, informace o stavech a událostech vznikajících při poskytování či vyřizování služeb/servisu/reklamace, škodní události atd.).

f) zpracování osobních údajů pro potřeby vedení databáze zákazníků, uživatelů služeb a obchodních partnerů:

 • identifikační a adresní údaje (titul, jméno, příjmení/název firmy, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu nebo místa podnikání),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

g) zpracování osobních údajů pro potřeby vedení personální, mzdové a provozní agendy:

 • identifikační a adresní údaje (titul, jméno, příjmení (včetně rodného), datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, rodinný stav, adresa bydliště nebo doručovací adresa, číslo OP, údaje o vzdělání a odborné způsobilosti, údaje o předchozích zaměstnáních a praxi, údaje o trestní bezúhonnosti, údaje o zdravotní pojišťovně, informace o zdravotní způsobilosti k práci, údaje o finanční situaci – exekuce, oddlužení, důchod atd.),
 • elektronické kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

h) zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem kamerového systému:

 • identifikační a adresní údaje (videozáznam).

i) zpracování osobních údajů při správě webové stránky Autocentrum Dojáček:

 • elektronické kontaktní údaje (IP adresa). Webové stránky používají při poskytování svých služeb soubory Cookie. Využíváním našich služeb uživatel vyjadřuje souhlas s používáním těchto souborů. Soubor Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o jeho návštěvě. Více informací v dokumentu Prohlášení o COOKIES – zde.


5. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme jak manuálním způsobem, tak i způsobem automatizovaným za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Ke zpracování osobních údajů klientů může docházet i s případným využitím podpory a informačních systémů třetích osob, tzv. zpracovatelů, a to za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů a právním řádem obecně. Vztahy takto vzniklé jsou vždy smluvně ošetřeny tak, aby nedošlo k porušení zásad zacházení s osobními údaji (čl. 28 GDPR).

Společnost Autocentrum Dojáček, s.r.o. využívá k ukládání dat webových řešení společnosti Picabo.cz. Vaše osobní údaje tak mohou být předány zpracovateli, jímž je společnost Picabo.cz, a.s., IČO 28478649 se sídlem Africká 434/11, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „Zpracovatel“).

Osobní údaje zpracováváme na území České republiky.

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.


6. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být na základě výše uvedených údajů zpřístupněny nebo poskytnuty:

 • dodavatelům pro zajištění technické a administrativní podpory,
 • zpracovatelům, s nimiž je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů,
 • výrobcům a importérům vozidel značek Fiat, Citroën, Chevrolet, Saab, Opel, Alfa Romeo, VW, Bosch, Jeep, Lancia, Dodge, Chrysler, Lancia, Dacia, Kymco.
 • marketingovým a reklamním agenturám, se kterými správce spolupracuje.

Osobní údaje mohou být též předány dalším subjektům, kterým je správce povinen takové údaje poskytnout na základě zákonem uložené povinnosti nebo za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků


7. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje používáme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv.

V případě smluvního vztahu je doba uchování osobních údajů po dobu platnosti a účinnosti uzavřené smlouvy a poté na nezbytně nutnou dobu od zániku uzavřené smlouvy, tj. po splnění všech smluvních povinností oběma stranami či jiným zánikem smluvního vztahu.

Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

V případě osobních údajů v účetní a daňové oblasti se řídíme právními předpisy, které upravují archivační lhůty pro jednotlivé doklady.


8. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Práva Subjektu údajů jsou stanovena zejména III. kapitolou Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Jedná se o práva:

 • Právo přístupu k osobním údajům – článek 13 GDPR
 • Právo na opravu – článek 16 GDPR či výmaz – článek 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování – článek 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů – článek 20 GDPR
 • Právo vznést námitku – článek 21 GDPR
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování – článek 22 GDPR
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (písemnou formou) - článek 13 GDPR

Zákazník, uživatel služeb, obchodní partner, zaměstnanec může svoje práva uplatnit písemně následujícím způsobem:

a) osobně na adrese Autocentrum Dojáček, s.r.o., U seřadiště 65/7, Praha 10

b) písemně na Autocentrum Dojáček, s.r.o., U seřadiště 65/7 Praha 10, 101 00

c) emailem na adrese sindelarova@dojacek.cz 

d) datovou schránkou kiqpgzj

e) Kontaktní osobou pro uplatnění Vašich práv je: Lída Šindelářová, tel.: +420 267 216 100,

email: sindelarova@dojacek.cz 

Osoby podávající žádost musí v žádosti uvést identifikaci žadatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, popř. adresu pro doručování), uplatňované právo a popis, čeho se žadatelé domáhají. Správce musí být schopen identifikovat žadatele a ověřit jeho totožnost (úředně ověřený podpis u listinné žádosti, uznávaný elektronický podpis u elektronické žádosti, podání prostřednictvím datové schránky).

Požadované informace budou poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce. V případě, že žádost nebude možné v této lhůtě vyřídit, subjekt údajů bude informován o prodloužení, které nebude přesahovat dva měsíce.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě jakýchkoli pochybností či nejasností ohledně správnosti postupu při shromažďování, zpracovávání či uchovávání osobních údajů, má zákazník, uživatel služeb, obchodní partner právo požadovat vysvětlení či opravu jak po nás, tak případně po dalších subjektech, které se na zpracování podílejí. Taktéž má právo podat si stížnost u dozorového úřadu (článek 77 GDPR), kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ): Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Kromě účelu, způsobu a rozsahu popsaných v tomto Dokumentu, nebudeme Vaše osobní údaje jakkoli dále zpracovávat či předávat dalším stranám, pokud to nebude vyžadovat naše právní povinnost.

Tento Dokument je platný a účinný ke dni 01.05.2020

Kontaktujte nás

Souhlasím, aby společnost AUTOCENTRUM Dojáček, spol. s r.o. jako správce zpracovávala moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři. Další informace ke zpracování naleznete v informacích o ochraně osobních údajů